Deutsche bank udivuje

Deutsche bank sa dnes vyjadrila, že plánuje do roku 2022 zvýšiť ROE (návratnosť vlastného imania) na úroveň 8%. Toto vyhlásenie je z makroekonomického hľadiska veľmi smelé, keďže súčasné sadzby ECB znižujú výnos bánk z úverovania. Na druhej strane investičnej divízii by sa malo dariť a práve na tom zakladá spoločnosť svoje vyjadrenie. Z mikroekonomického hľadiska Deutsche bank v horizonte 5 rokov vykazuje -2,44% a v súčasnosti -7,1%. Tieto záporné hodnoty boli spôsobené škandálom s podvodmi manažmentom v minulosti.

Hlavným dôvodom tohto vyjadrenia je prilákanie investorov po výrazných prepadov cien akcií tejto spoločnosti.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.