Άδεια και εποπτεία


Η Etrader είναι εγγεγραμμένη εμπορική ονομασία της εταιρίας Goldenburg Group Limited, Κυπριακής Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΚΕΠΕΥ) που ρυθμίζεται και εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Κύπρου με άδεια ΚΕΠΕΥ 242/14. Η Goldenburg Group Limited έχει την άδεια να παρέχει επενδυτικές και παρεπόμενες υπηρεσίες εν σχέση με τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα όπως αυτά καταγράφονται στην ιστοσελίδα της GoldenBurg Group εδώ. Η άδεια για τις διασυνοριακές από τη ρυθμιστική αρχή μας μπορεί να βρεθεί εδώ.

Όλα τα αναγκαία έγγραφα για τους πελατές μας βρίσκονται στην ιστοσελίδα της GoldenBurg εδώ.

Goldenburg Group Limited (αριθμός άδειας ΚΕΠΕΥ 242/14 ) , ρυθμίζεται υπό την ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΕΚΚ) την άδεια να παρέχει τις ακόλουθες επενδυτικές και παρεπόμενες υπηρεσίες σε σχέση με τα χρηματοοικονομικά μέσα που αναφέρονται πιο κάτω στα κράτη μέλη της ΕΕ και / ή άλλες τρίτες χώρες: Επενδυτικές Υπηρεσίες:

 1. Λήψη και διαβίβαση εντολών σχετικών με ένα ή περισσότερα χρηματοπιστωτικά μέσα
 2. Εκτέλεση εντολών για λογαριασμό πελατών
 3. Διαχείριση χαρτοφυλακίου
 4. Επενδυτική συμβουλή

Επικουρικές Υπηρεσίες:

 1. Φύλαξη και διαχείριση χρηματοπιστωτικών μέσων για λογαριασμό πελατών , περιλαμβανομένης της θεματοφυλακής και συναφών υπηρεσιών όπως η διαχείριση διαθεσίμων/εξασφαλίσεων
 2. Παροχή πιστώσεων ή δανείων σε επενδυτή να του επιτρέψει να πραγματοποιήσει μια συναλλαγή σε ένα ή περισσότερα χρηματοπιστωτικά μέσα , εφόσον η επιχείρηση που παρέχει την πίστωση ή το δάνειο που εμπλέκονται στη συναλλαγή
 3. Υπηρεσίες ξένου συναλλάγματος εφόσον συνδέονται με την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών
 4. Έρευνα επενδύσεων και χρηματοοικονομική ανάλυση ή άλλες μορφές γενικών συστάσεων που σχετίζονται με συναλλαγές σε χρηματοπιστωτικά μέσα

Χρηματοοικονομικά Μέσα:

 1. Κινητές αξίες
 2. Mέσα χρηματαγοράς
 3. Μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων
 4. Επιλογές , συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης , συμβάσεις ανταλλαγής , προθεσμιακές συμβάσεις επιτοκίου και κάθε άλλη σύμβαση παράγωγου μέσου σχετιζόμενη με κινητές αξίες, νομίσματα , επιτόκια ή αποδόσεις , ή άλλα παράγωγα μέσα, χρηματοπιστωτικούς δείκτες ή άλλα χρηματοπιστωτικά μεγέθη δεκτικά εκκαθαρίσεως με φυσική παράδοση ή με μετρητά
 5. Επιλογές , συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης , συμβάσεις ανταλλαγής , προθεσμιακές συμβάσεις επιτοκίου και κάθε άλλη σύμβαση παράγωγου μέσου σχετιζόμενη με εμπορεύματα, που πρέπει να εκκαθαρισθούν με ρευστά διαθέσιμα ή μπορούν να εκκαθαρισθούν με ρευστά διαθέσιμα κατ ‘επιλογή ενός από τα μέρη. (αλλά όχι λόγω αδυναμίας πληρωμής ή άλλου γεγονότος τερματισμού).
 6. Επιλογές, συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, συμβάσεις ανταλλαγής, καθώς και κάθε άλλη σύμβαση παράγωγου μέσου σχετιζόμενη με εμπορεύματα, που μπορούν να εκκαθαρίσεως με φυσική παράδοση, εφόσον είναι διαπραγματεύσιμα σε ρυθμιζόμενη αγορά ή / και ΠΜΔ
 7. Επιλογές, συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, συμβάσεις ανταλλαγής, προθεσμιακές και κάθε άλλη σύμβαση παράγωγου μέσου σχετιζόμενη με εμπορεύματα, που επιδέχονται εκκαθαρίσεως με φυσική εφόσον δεν αναφέρονται άλλως στο σημείο 6 του Μέρους III και δεν προορίζονται για εμπορικούς σκοπούς και που έχουν τα χαρακτηριστικά άλλων παράγωγων χρηματοπιστωτικών μέσων, έχοντας υπόψη αν, μεταξύ άλλων, τα μέσα αυτά εκκαθαρίζονται και διακανονίζονται μέσω αναγνωρισμένων γραφείων συμψηφισμού ή σε τακτικές κλήσεις για κάλυψη περιθωρίων
 8. Παράγωγα μέσα για τη μετακύληση του πιστωτικού κινδύνου
 9. Χρηματοοικονομικές συμβάσεις επί διαφορών
 10. Επιλογές, συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, συμβάσεις ανταλλαγής, προθεσμιακές συμβάσεις επιτοκίου και κάθε άλλη σύμβαση παράγωγου μέσου σχετιζόμενη με κλιματικές μεταβλητές, ναύλους, άδειες εκπομπής ρύπων, ή ποσοστά πληθωρισμού ή άλλες επίσημες οικονομικές στατιστικές, που πρέπει να εκκαθαρισθούν με ρευστά διαθέσιμα ή μπορούν να εκκαθαρισθούν με ρευστά διαθέσιμα κατ ‘επιλογή ενός τα μέρη (αλλά όχι λόγω αδυναμίας πληρωμής ή άλλου γεγονότος που επιφέρει τη λήξη), καθώς και κάθε άλλη σύμβαση παράγωγου μέσου σχετιζόμενη με περιουσιακά στοιχεία, δικαιώματα, υποχρεώσεις, δείκτες και μέτρα, εφόσον δεν προβλέπεται διαφορετικά στο παρόν Μέρος, οι οποίες έχουν τα χαρακτηριστικά άλλων παράγωγων χρηματοπιστωτικών μέσων , έχοντας υπόψη το κατά πόσον, μεταξύ άλλων, κατά πόσον είναι διαπραγματεύσιμα σε ρυθμιζόμενη αγορά ή ΠΜΔ, εκκαθαρίζονται και διακανονίζονται μέσω αναγνωρισμένων γραφείων συμψηφισμού ή σε τακτικές κλήσεις για κάλυψη περιθωρίων.

Έκθεση Δημοσιοποίησης Κινδύνου για το έτος 2015 μπορούν να βρεθούν εδώ.
Έκθεση Δημοσιοποίησης Κινδύνου για το έτος 2016 μπορούν να βρεθούν εδώ.
Έκθεση Δημοσιοποίησης Κινδύνου για το έτος 2017 μπορούν να βρεθούν εδώ.

Η Εταιρεία έχει συνάψει σύμβαση με Συνδεδεμένους Συνεργάτες με τις εταιρείες QUAENTAS s.r.oTőzsdeikereskedés.hu KftCorinth Capital MEPE και Fors Magna S. L..

Διασυνοριακές υπηρεσίες σε χώρες κράτη-μέλη

Χώρα   Ρυθμιστής
Austria Austria Finanzmarktaufsicht (FMA)
Bulgaria Bulgaria Комисията за финансов надзор / Financial Supervision Commission (FSC)
Croatia Croatia Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga / Croatian Financial Services Supervisory Agency (HANFA)
Czech Republic Czech Republic Česká národní banka / Czech National Bank (CNB)
Denmark Denmark Finanstilsynet (Danish FSA)
Estonia Estonia Finantsinspektsioon (FSA)
Finland Finland Finanssivalvonta / Financial Supervisory Authority (FIN-FSA)
Germany Germany Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFIN)
Greece Greece Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς / Hellenic Capital Market Commission (HCMC)
Hungary Hungary Magyar Nemzeti Bank (MNB)
Iceland Iceland Fjármálaeftirlitið (FME)
Italy Italy Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)
Ireland Ireland Central Bank of Ireland
Latvia Latvia Finansu un Kapitala Tirgus Komisija / Financial and Capital Market Commission (FKTK)
Liechtenstein Liechtenstein Finanzmarktauf sicht (FMA)
Lithuania Lithuania Lietuvos Bankas / Bank of Lithuania
Luxemburg Luxemburg Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)
Malta Malta Malta Financial Services Authority (MFSA)
Netherlands Netherlands Autoriteit Financiele Markten (AFM)
Norway Norway Finanstilsynet
Poland Poland Komisji Nadzoru Finansowego / Polish Financial Supervision Authority (KNF)
Portugal Portugal Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM)
Romania Romania Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF)
Slovak Republic Slovak Republic Národná Banka Slovenska / National Bank of Slovakia (NBS)
Slovenia Slovenia Agencija za trg Vrednostnih Papirjev/Securities Market Agency
Spain Spain Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)
Sweden Sweden Finansinspektionen (FI)
UK UK Financial Conduct Authority (FCA)
Οι συναλλαγές είναι ριψοκίνδυνες και ολόκληρη η επένδυσή σας μπορεί να τεθέι σε κίνδυνο