Väčšina čínskych bánk neprešlo stres testom

Čínske malé a stredne veľké banky majú problémy, ktoré sa prejavili pri stres teste. Dôvodom sú, že ak banky zasiahne útok, nemôžu sa spoliehať na medzibankový trh v podobe repo sadzieb, ktoré vzrastú s rastúcimi obavami protistrany o splatenie. Jedinou možnosťou je opierať sa o vlastné vklady, na základe čoho musia zvyšovať sadzby na udržanie finančnej stability.

Proti tomuto zvyšovaniu stojí znižovanie hlavnej úrokovej sadzby čínskej centrálnej banky a spomaľovanie svetovej ekonomiky, čo má na rozvojovú krajinu väčší dopad než rozvinutú z dôvodu. Znížením sadzieb banky nemajú inú možnosť na dosahovanie ziskovosti, než zvyšovanie úrokových marží, čo sa nepáči veriteľom banky, zákazníkom.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.